Sự biến đổi và liên tục của gia đình nông thôn Việt Nam: những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu thử nghiệm ở Yên Bái

17/12/2020

Vũ Tuấn Huy

Tóm tắt: Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu thí điểm "Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi" và sử dụng dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, tác giả bài viết đã phân tích những biến đổi trong gia đình, các yếu tố ảnh hưởng và hậu quả của nó đối với gia đình nông thôn Việt Nam, chiến lược sinh kế của các hộ gia đình thay đổi ra sao để thích ứng với các điều kiện xã hội thay đổi. Các vấn đề về phương pháp nghiên cứu chủ đề này cũng được tác giả nêu rõ trong bài viết.

Trong quá trình hình thành hộ gia đình, ngoài việc nới lỏng các tiêu chuẩn liên quan đến việc kết hôn theo tộc người, các tiêu chuẩn khác về hôn nhân và gia đình cũng sẽ thay đổi theo tác động của di cư, mức sống tốt hơn và trình độ học vấn cao hơn.

Trong cuộc sống gia đình, khả năng áp dụng các chiến lược sinh kế của các hộ nông dân để thích ứng với những biến đổi về kinh tế và chính trị sẽ được xác định bởi các yếu tố bên trong và bên ngoài của gia đình như: đặc điểm cấu trúc gia đình, quan hệ họ hàng, truyền thống địa phương và tác động của đô thị hoá.

Kết quả của nghiên cứu thí điểm này cũng đòi hỏi một số sự phối hợp liên nghành trong việc xác định các vấn đề nghiên cứu, kết hợp các phương pháp định tính và định lượng để thu thập đủ dữ liệu có thể so sánh được để hiểu được sự thay đổi của gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: nông thôn, hộ gia đình, gia đình nông thôn, biến đổi gia đình nông thôn

Tải bài viết