Hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn qua ý kiến người dân (Một số vấn đề thực tiễn và giả thuyết nghiên cứu)

17/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Bài viết đã đưa ra một số kết quả chính từ dữ liệu của cuộc điều tra thực nghiệm nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách trong quản lý nhà nước và hệ thống chính trị cơ sở ở nước ta hiện nay .

Các vấn đề nghiên cứu được đưa ra và giải quyết bao gồm: Nghị quyết về Dân chủ ở cơ sở được thực hiện trong ba năm qua theo đánh giá ​​của cán bộ, nhân dân ở cơ sở; Thành tựu và các vấn đề cần được giải quyết trong việc thực hiện Nghị quyết này; Đánh giá của người dân về hệ thống chính trị ở cấp xã, về từng tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống này, về vai trò của từng bộ phận và hoạt động của các tổ chức phối hợp trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Các kết quả nghiên cứu cho thấy sự ổn định tương đối của hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như các vấn đề và thách thức đã đạt được trước yêu cầu đổi mới. Nghiên cứu cũng đã tìm hiểu cách thức bỏ phiếu thông qua việc hỏi ý kiến ​​của người dân về cách họ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 1999 cho Hội đồng nhân dân các cấp. Các ý kiến ​​của người dân về cách thức bầu vị trí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cũng được tác giả tìm hiểu, phân tích. Cuối cùng, tác giả đã đưa ra một số kiến ​​nghị về việc thể chế hoá vai trò, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở và làm thế nào để dân chủ, minh bạch quy trình này.

Từ khóa: nông thôn, hệ thống chính trị cơ sở, bầu cử ở nông thôn, thực hiện dân chủ cơ sở

Tải bài viết