Worshop "Thanh thiếu niên: Sức khoẻ và Phát triển"

17/12/2020

Tóm tắt: Worshop "Thanh thiếu niên: Y tế và Phát triển" được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Xã hội học Hà Nội vào ngày 12 tháng 9 năm 2001 với sự cộng tác của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong số này, Đánh giá Xã hội học nhấn mạnh các điểm chính của các bài báo được lựa chọn trong hội thảo này:

1. Đặng Nguyễn Anh: Thanh thiếu niên ở Việt Nam: Từ các đặc điểm đến định hướng chính sách

2. Phạm Thị Minh Đức: Sức khoẻ sinh sản vị thành niên

3. Phạm Thị Lê Mai: Đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên, Chương trình của UNFPA về Sức khoẻ và Phát triển Sức khoẻ sinh sản vị thành niên ở Việt Nam.