Tác động xã hội của các khoản phí bệnh viện không chính thức

17/12/2020

Nguyen Quy Thanh

Tóm tắt:

Báo cáo cung cấp phân tích các khoản phí bệnh viện không chính thức trong việc cung cấp các dịch vụ y tế, mối quan hệ giữa các nhà cung cấp và khách hàng, cũng như các tác động xã hội tiêu cực đến mối quan hệ này. Bài báo trình bày phân tích kinh tế, tình hình thu nhập của các hộ gia đình, các vấn đề văn hoá, các vấn đề sức khoẻ, và phân tích hệ thống chăm sóc sức khoẻ.

Tác giả lưu ý rằng phí lum quản lý tại các cơ sở y tế là cần thiết để cải thiện tính minh bạch của chi tiêu chăm sóc sức khỏe.

Tải bài viết