Người cao tuổi ở Miền Trung và Nam Việt Nam năm 2000 - Những phát hiện từ Nghiên cứu định tính

17/12/2020

Bế Quỳnh Nga

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu định tính tiến hành vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000 tại Việt Nam, tác giả phân tích các chủ đề sau:

 Công việc của người cao tuổi

 Gia đình sắp xếp

 Sự tham gia của người cao tuổi vào xã hội

 Người cao tuổi và hệ thống an sinh xã hội

Phân tích cho thấy sự khác biệt giữa cuộc sống của người cao tuổi ở miền Nam và miền Trung Việt Nam. Tác giả đề xuất thêm các nghiên cứu so sánh để đưa ra một lời giải thích toàn diện hơn nhằm góp phần nâng cao mức sống của người cao tuổi và sử dụng tốt hơn các vai trò xã hội của họ trong bối cảnh những thay đổi xã hội đang diễn ra.

Tải bài viết