Bầu cử Hội đồng nhân dân ở làng xã miền Bắc: Từ một đánh giá nhanh nông thôn

17/12/2020

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Bài viết trình bày những phát hiện chính của cuộc đánh giá nhanh nông thôn về bầu cử Hội đồng nhân dân xã được tổ chức vào tháng 11 năm 1999. Một nhóm các nhà nghiên cứu của Viện Xã hội học đã tiến hành đánh giá tại 4 xã của đồng bằng sông Hồng trong Cuộc bầu cử vào năm 1999. Trọng tâm nghiên cứu là sự tham gia của người dân trong cuộc bầu cử, vai trò của các nhóm xã hội và thân nhân khác nhau, quan điểm của các quan chức và người dân trong cuộc bầu cử. Là nghiên cứu xã hội học đầu tiên của chủ đề này, đánh giá cung cấp 11 kết luận để xem xét cho hoạch định chính sách và các nghiên cứu trong tương lai.

Từ khóa: nông thôn, bầu cử

Tải bài viết