Quá trình tích tụ và sử dụng đất nông nghiệp ở khu vực nông thôn qua 20 năm (1992-2012)

26/10/2020

ĐỖ THIÊN KÍNH

Tóm tắt:

Dựa trên Kết quả của nhiệm vụ cấp Bộ “Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay”, bài viết chỉ ra  rằng quá trình tích tụ và tập trung đất nông nghiệp (trong đó chủ yếu là đất SXNN) đang diễn ra ở nông thôn, và dẫn đến sự gia tăng tỉ lệ những hộ không có đất sản xuất. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, nhóm hộ giàu đã khai thác đất SXNN đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, còn nhóm hộ nghèo là thấp nhất. Mặt khác, đất có khả năng sinh lời cao (đất SXNN và đất thủy sản) thường tập trung nhiều hơn ở hộ giàu, còn đất rừng ít có khả năng sinh lời thì lại tập trung nhiều hơn ở hộ nghèo. Như vậy, có sự phân bố khác nhau về nguồn lực đất nông nghiệp giữa hộ giàu (có nhiều đất SXNN) và hộ nghèo (ít‎ đất SXNN), và có sự dịch chuyển đất SXNN được tích tụ vào nhóm hộ giàu ở nông thôn. Quá trình tích tụ và tập trung đất nông nghiệp cũng là xu hướng chung của các nước đã và đang công nghiệp hóa trên thế giới.

Từ khóa: nông thôn, ruộng đất, đất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................