Các quan hệ xã hội tác động đến vấn đề môi trường

17/12/2020

Hà Huy Thành

Lê Cao Đoàn

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích lý thuyết về bản chất của mối quan hệ giữa xã hội và môi trường, tác giả chỉ ra sự quá trình của sự phát triển, mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội, và xung đột tiềm ẩn trong mối quan hệ này. Bài viết cho thấy phát triển bền vững là một yêu cầu cần thiết để tái thiết sự cân bằng giữa con người, xã hội và môi trường.

Các tác giả cũng chỉ ra những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn trong khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Tải bài viết