Mấy nhận xét về sự biến đổi nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội hiện nay

17/12/2020

ĐÌNH THỊ VĂN CHI

Tóm tắt: Bài viết sử dụng dữ liệu thu được từ điều tra tiến hành trong năm 2000 bằng bảng hỏi đối với 504 thanh niên từ 15-30 tuổi, đang sinh sống, học tập hoặc làm việc ổn định trong các ngành dân sự có đăng ký hộ khẩu hoặc được tạm trú dài hạn tại nội thành Hà Nội. Kết quả cho thấy các hoạt động giải trí của thanh thiếu niên Hà Nội đã được mở rộng về số lượng và chất lượng. Kinh tế thị trường là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự khác biệt trong hoạt động giải trí của giới trẻ như mức chi tiêu cho giải trí, sử dụng thời gian giải trí và các dịch vụ giải trí. Tác giả chỉ ra rằng hiện nay loại hình giải trí tạo ra cảm giác mạnh đang lôi cuốn giới trẻ và đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường tính tích cực của các hoạt động giải trí cho thanh thiếu niên Hà Nội.

Từ khóa: thanh niên, thanh niên Hà Nội, nhu cầu giải trí, biến đổi nhu cầu giải trí

Tải bài viết