Mấy vấn đề cần quan tâm hiện nay của hệ thống chăm sóc sức khoẻ

17/12/2020

TRỊNH HÒA BÌNH

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

Tóm tắt: Bài viết chỉ ra các vấn đề chính về tình trạng sức khoẻ và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: 1) xu hướng chung giảm các bệnh truyền nhiễm và tăng các bệnh của "xã hội hiện đại"; 2) tăng nhanh việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; 3) hai yếu tố chính ảnh hưởng đến việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ là chất lượng dịch vụ và mức sống của người tiêu dùng.

Trong giai đoạn đổi mới, hệ thống chăm sóc sức khoẻ đã trở nên đa dạng hơn. Được hỗ trợ bởi các chính sách xã hội và hợp pháp hoá ngành y tế tư nhân, nhiều hình thức cung cấp dịch vụ xuất hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống chăm sóc sức khoẻ hầu như không đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân cả về chất lượng và số lượng dịch vụ. Hệ thống bảo hiểm y tế và thanh tra y tế cần được tiến hành cùng nhau để khuyến khích sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tư nhân, hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khoẻ tư nhân và các hình thức trợ giúp khác cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Tải bài viêt