Thực trạng sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình ở một huyện đồng bằng sông Cửu Long

17/12/2020

TÔN THIÊN CHIẾU

Tóm tắt: Hiểu được tình hình sản xuất và sinh hoạt của dân cư trong khu vực là rất quan trọng đối với việc quy hoạch chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Báo viết trình bày các kết quả nghiên cứu về tình hình kinh tế, đời sống của nhân dân huyện trong khuôn khổ dự án "Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng".  Bài viết đi đến khẳng định rằng một định hướng phát triển bền vững phải phù hợp với trình độ của mọi gia đình để tạo điều kiện cho tất cả có cơ hội tham gia ngang bằng nhau. Chỉ trên cách nhìn đó, sự phát triển mới không tạo ra sự phân hóa giầu nghèo quá lớn, hoặc ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Từ khóa: nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long, sản xuất nông nghiệp

Tải bài viết