Kinh tế hộ gia đình và các quan hệ xã hội ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

17/12/2020

NGUYỄN ĐỨC TRUYỀN

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đã rất thành công ở nông thôn. Đổi mới đã góp phần nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, thu nhập và mức sống của người dân nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Những biến đổi xã hội tích cực về cơ bản đã được thừa nhận, tuy nhiên, còn nhiều biến đổi xã hội vẫn chưa có sự thống nhất trong nhận định và đánh giá như các sinh hoạt gia đình, dòng họ và thôn xóm. Các tập quán trước đây như tục ăn uống giỗ tết ngày càng tốn kém và phô trương, chủ nghĩa cá nhân gia đình, làng họ có khi dẫn tới không khí cục bộ, bè phái, gây nhiều phức tạp trong nông thôn vẫn tồn tại.

Trước những cách nhìn mâu thuẫn kể trên, các nghiên cứu xã hội học nông thôn hay văn hóa không thể chỉ dừng lại ở những nghiên cứu hiện tượng riêng rẽ hay cục bộ của xã hội nông thôn mà phải góp phần nhận thức thực trạng vừa thống nhất vừa mâu thuẫn này trong tính tổng thể của nó. Xã hội học phải góp phần tích cực vào việc đổi mới quản lý kinh tế, đổi mới quản lý xã hội theo nghĩa toàn diện của khái niệm quản lý sự phát triển hiện nay. Bài viết là một nỗ lực nhằm giải thích quan hệ xã hội học giữa các sự kiện kinh tế và các sự kiện văn hoá xã hội và đưa ra một quan điểm khác về vấn đề này.

Từ khóa: nông thôn, biến đổi xã hội, quan hệ xã hội, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, kinh tế hộ gia đình

Tải bài viết