Về đời sống văn hoá tinh thần ở nước ta hiện nay

17/12/2020

MAI VĂN HAI

Tóm tắt: Bài báo này trình bày ba khía cạnh quan trọng của đời sống văn hoá đang vận hành trong đời sống xã hội hiện nay, đó là: 1) thái độ của công chúng đối với các giá trị tinh thần truyền thống, 2) tiêu dùng các sản phẩm văn hoá, và 3) công chúng với quá trình sáng tạo, lưu truyền và phân phối văn hóa. Phân tích số liệu thống kê và số liệu thực nghiệm thu thập được từ  các cuộc điều tra 61 tỉnh/thành phố, tác giả đi đến kết luận rằng sau 15 năm cải cách Việt Nam không chỉ thu được lợi ích kinh tế mà còn cả về mặt văn hoá. Các giá trị truyền thống và hiện đại đã trở thành các yếu tố bên trong, là mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong đời sống văn hoá hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập cần được quan tâm từ góc độ quản lý văn hóa.

Từ khóa: văn hóa, văn hóa truyền thống, công chúng văn hóa, quản lý văn hóa

Tải bài viết