Về phân tầng xã hội và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

17/12/2020

Trịnh Duy Luân

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu thu được từ hai cuộc Điều tra Mức sống Việt Nam (VLSS 1993, 1998), các tác giả bài viết đã khảo sát hiện trạng phân tầng xã hội và công bằng xã hội ở Việt Nam trong thập kỷ qua. Bài viết lưu ý rằng mức độ phân tầng xã hội và sự bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam hiện đang ở mức trung bình, điển hình cho giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Lý do gia tăng sự phân tầng xã hội và bất bình đẳng trong giai đoạn này cũng được xác định. Các tác động, cả tích cực và tiêu cực, của tình hình được  các tác giả tập trung phân tích. Cuối cùng, các tác giả đề xuất một số giải pháp để khắc phục những tác động tiêu cực của việc phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam hiện nay, bao gồm việc cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả các nhóm xã hội; tăng cường chính sách phát triển nông thôn, phát triển con người; cải tiến các chính sách phân phối và phân phối lại; Và cải thiện môi trường pháp lý và thể chế.

Từ khóa: phân tầng xã hội, công bằng xã hội, bất bình đẳng, chính sách phát triển

Tải bài viết