Luật đất đai và tác động ban đầu tới cơ cấu gia đình ở một làng châu thổ sông Hồng

17/12/2020

MAI VĂN HAI

NGUYỄN PHAN LÂM

Tóm tắt: Luật đất đai (1993) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai (1998) cũng như những văn bản dưới luật là những văn kiện pháp lý quan trọng, bảo đảm sự hoạt động ổn định và có hiệu quả trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy nhiều bất cập không tránh khỏi của các văn bản này. . Dựa vào những tư liệu điều tra Xã hội học ở làng Đào Xá, một làng thuộc châu thổ sông Hồng trong khoảng thời gian trước và sau khi bộ Luật được công bố, bài viết nhằm tìm hiểu tác động về nhiều mặt của Luật đất đai đối với quá trình đổi mới và phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có hiện tượng tách hộ và kéo theo đó là sự biến đổi cơ cấu gia đình. Lĩnh vực này đang và sẽ còn nảy sinh nhiều vấn đề về pháp lý, kinh tế, xã hội cần được nghiên cứu và tổng kết, nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện các văn bản pháp lý, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Tải bài viết