Phân công lao động nội trợ trong gia đình

17/12/2020

VŨ TUẤN HUY

DEBORAH S.CARR

Tóm tắt: Trong phân công lao động hiện nay, người vợ vẫn là người đảm nhiệm chính công việc nôi trợ trong gia đình. Giải thích cho hiện tượng này ở Việt Nam vẫn còn thiếu những chứng minh bằng số liệu thực nghiệm. Mục tiêu của bài viết nhằm tìm hiểu những yếu tố tác động đến vai trò nội trợ của người phụ nữ trong gia đình, đông thời đề cập đến những biến số phản ảnh xu hướng chuyển đổi của gia đình theo định hướng công nghiệp hóa. Cùng với xu hướng ấy là quan hệ giới đòi hỏi ngày càng bình đẳng hơn giữa vợ và chồng trong các lĩnh vực của đời sống gia đình, kể cả lĩnh vực nội trợ. Hơn nữa, bản chất của công việc nội trợ cũng ngày càng thay đổi nhanh khi nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang kinh tế thị trường. Khái niệm công việc nội trợ cần được định nghĩa và thao tác chi tiết hơn trong những nghiên cứu có thể so sánh, để dự báo những yếu tố tác động tiềm năng và sự chuyển đổi của mô hình phân công lao động gia đình.

Tải bài viết