Cấu trúc hộ gia đình và sức khỏe trẻ em: những phát hiện qua khảo sát nhân khẩu học và sức khỏe 1997

17/12/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Sử dụng và khai thác số liệu Khảo sát Nhân khẩu học và Sức khỏe năm 1997 trên quy mô 7.001 hộ gia đình và 5.664 phụ nữ đã từng kết hôn thuộc độ tuổi sinh đẻ, bài viết tập trung tìm hiểu các nội dung chính: ảnh hưởng của cấu trúc hộ gia đình đến việc chăm sóc sức khỏe trẻ em; cấu trúc hộ gia đình khác nhau có ảnh hưởng khác nhau như thế nào đến hành vi bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em; những khía cạnh cụ thể của cấu trúc hộ bao gồm gia đình hạt nhân và mở rộng, cơ cấu giới của người trưởng thành trong hộ cũng như tương quan tuổi tác giữa các thành viên… Bài viết đi đến kết luận, các yếu tố thuộc cấu trúc hộ gia đình có ảnh hưởng đến sự hòa hợp và mâu thuẫn trong đời sống gia đình, đến vai trò của người phụ nữ và tất nhiên là có ảnh hưởng đến các quyết định thu chi ngân sách, phân bổ nguồn lực giữa các thành viên, thế hệ trong gia tộc. Đến lượt nó, những yếu tố này lại ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe và phúc lợi trẻ em.

Tải bài viết