Vùng ven đô của Việt Nam: việc quản lý hành chính sự phát triển đô thị của Hà Nội

17/12/2020

MICHAEL LEAF

Tóm tắt: Coi cơ cấu thể chế địa phương là điểm tương tác hàng đầu giữa các sức ép địa phương và toàn cầu trong một thành phố đang phát triển là cách tiếp cận trong bài viết này, nhằm tìm hiểu các quá trình phát triển và biến đổi hiện nay của Hà Nội.

Trong quá khứ gần, Hà Nội đã từng mang nhiều đặc điểm của thành phố thế giới thứ ba xã hội chủ nghĩa: một chính sách nhấn mạnh sở hữu nhà nước với tư cách là một đầu tư chính vào nền sản xuất xã hội chủ nghĩa; sự kiểm soát hành chính đối với việc tiêu dùng của các hộ gia đình; một hệ thống nhà nước hướng vào việc động viên quần chúng ủng hộ các mục tiêu chính trị; và thêm nữa, sự thiếu năng lực về thể chế và tài chính để đạt những mục tiêu quy hoạch một lối sống đô thị xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong các phần tiếp theo của bài viết này, trước hết tôi sẽ điểm lại các thể chế quản trị địa phương ở Hà Nội, rồi từ đó ngoại suy ra để xem xét tổng quát việc quy hoạch và phát triển ở thành phố. Từ đó chúng ta có thể thấy bằng cách nào việc quy hoạch thành phố hiện nay đang bị đẩy vào trạng thái đứng giữa, không dễ dàng gì, giữa những nhu cầu cấp bách của quản trị địa phương và sự thích ứng với sức ép bên ngoài để hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ được tiếp tục khảo sát bằng cách xem xét các quá trình biến đổi hiện nay ở một huyện ngoại thành mới được chuyển thành một quận đô thị của thành phố.

Tải bài viết