Những yếu tố xã hội của sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam

17/12/2020

TRỊNH DUY LUÂN

Tóm tắt: Phát triển bền vững là một khái niệm mang tính học thuật khá phức tạp, đã và vẫn còn đang gây nhiều tranh luận, dẫn đến có rất nhiều định nghĩa. Bài viết đề cập trực tiếp tới một chiều cạnh của vấn đề sự phát triển bền vững về mặt xã hội của các đô thị Việt Nam, trong khuôn khổ của một định nghĩa làm việc về phát triển bền vững. Qua những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bài viết đưa ra nhận định: trong điều kiện Việt Nam hiện nay, để đảm bảo những điều kiện cho sự phát triển bền vững các đô thị về mặt xã hội, bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng về kinh tế, bảo vệ môi trường, cần chú ý tới các yếu tố xã hội sau đây: Cải thiện điều kiện sống của nhóm người nghèo đô thị; Có các chính sách cần thiết để đầu tư cho con người, thúc đẩy phát triển con người, bảo đảm các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của họ; Bảo đảm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội; Khắc phục các bất bình đẳng xã hội, đặc biệt chú ý tới các nhóm xã hội nhạy cảm, dễ bị tổn thương; Huy động sự tham gia rộng rãi và có hiệu quả của cộng đồng và mọi người dân vào quá trình xây dựng và quản lý đô thị; Tăng cường về mặt thể chế các quá trình địa phương của xã hội công dân.

Tải bài viết