Thử phác họa một lối tiếp cận xã hội học đối với quá trình chuyển dịch dân cư đến các khu đô thị mới

17/12/2020

TRẦN HỮU QUANG

Tóm tắt: Qua một số nét phác thảo về hai lối tiếp cận văn hóa và cơ cấu xã hội đối với quá trình chuyển dich dân cư đến các khu đô thị mới, tác giả bài viết cho rằng, việc nghiên cứu xã hội học đô thị là một vấn đề bức thiết và có thể đóng góp những kiến giải có ý nghĩa về quá trình hình thành những khu đô thị mới, cũng như quá trình chuyển dịch dân cư đến những khu đô thị ấy. Những lối tiếp cận xã hội học nói trên đặt cơ sở trên giả định sau đây: ngoài các logic kinh tế và kỹ thuật vốn luôn luôn chi phối một cách mạnh mẽ và trực tiếp quá trình chuyển dịch dân cư và hình thành khu dân cư mới, cũng còn có những logic xã hội mà chúng ta không thể bỏ quên hoặc xem nhẹ khi khảo sát về quá trình này. Tác giả bài viết cũng khẳng định, điều này cần được vận dụng cho việc nghiên cứu đô thị Việt Nam.

Tải bài viết