Tiến tới một lý thuyết mới về vị trí cư trú đô thị và các ứng dụng chính sách của nó

17/12/2020

HOÀNG HỮU PHÊ

Tóm tắt: Các cách giải thích hiện nay về mối tương tác phức tạp giữa cư trú đô thị và quỹ nhà ở tại các thành phố đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn và các sai lệch đáng kể so với thực tế. Bài viết này đề xuất một mô hình lý thuyết mới về vị trí cư trú đô thị dựa trên các lựa chọn về mặt xã hội, thay cho mô hình lựa chọn giữa chi phí nhà ở và chi phí đi lại. Các hệ quả của lý thuyết này về mặt chính sách đô thị cũng như các khả năng ứng dụng khác của nó được cũng được tác giả phân tích và đánh giá.

Tải bài viết