Sức khỏe và xã hội: nội dung và khoảng trống trong nghiên cứu hiện nay

26/10/2020

ĐẶNG KIM KHÁNH LY

Tóm tắt:

Bài viết nêu lên một số khái niệm về quan hệ xã hội, sức khỏe và mối liên hệ giữa hai khái niệm trên. Tác giả đã tổng hợp  những nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế về quan hệ xã hội với sức khỏe và chăm sóc sức khỏe để chỉ ra những giá trị và khoảng trống của các nghiên cứu trước đó, tạo cơ sở cho việc tiếp thu, khám phá và có những định hướng nghiên cứu ở Việt Nam trong tương lai. Bên cạnh các yếu tố nhân khẩu học, quan hệ xã hội, vốn xã hội của mối cá nhân cũng được xem là một yếu tố tác động đến hành vi chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, trong thời gian tới, khi bàn đến chủ đề quan hệ xã hội với sức khỏe cần làm rõ mối quan hệ giữa kết nối xã hội và thói quen sức khỏe.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................