Vai trò của gia đình nông thôn đồng bằng sông Hồng trong vấn đề giải quyết việc làm cho con cái

17/12/2020

LÊ MẠNH NĂM

Tóm tắt: Từ kết quả khảo sát 600 hộ gia đình năm 1997 ở 03 xã thuộc đồng bằng sông Hồng, bài viết nêu rõ thực trạng thiếu việc làm khá trầm trọng cũng như tình trạng định hướng nghề nghiệp của gia đình đối với con cái ở địa bàn khảo sát. Theo đó, vai trò hướng nghiệp cho con cái ở gia đình nông thôn, dù đã được tăng lên, nhưng khả năng tự chủ của họ vẫn còn nhiều hạn chế, xét cả về mục tiêu, nội dung và hiệu quả của hoạt động hướng nghiệp. Nội dung bài viết nhằm góp phần lần lượt trả lời cho các câu hỏi: Các gia đình nông thôn thực hiện vai trò định hướng học hành và giải quyết việc làm cho con cái như thế nào? Điều kiện và khả năng để thực hiện vai trò đó ở từng nhóm hộ ra sao? Có vấn đề gì cần đặt ra từ chức năng xã hội hóa của gia đình?

Tải bài viết