Các nguồn gốc phương pháp luận và phương pháp của xã hội học

17/12/2020

BÙI QUANG DŨNG

Tóm tắt: Cho đến nay vẫn còn nhiều điểm tranh luận trong giới nghiên cứu về lịch sử và nguồn gốc phương pháp luận của xã hội học. Trên cơ sở bàn luận ba trào lưu chính: Triết học kinh nghiệm, Thực chứng luận và Thống kê học, bài viết nhằm tóm lược lịch sử phương pháp của môn xã hội học, đóng góp thêm tư liệu cho cuộc thảo luận trong giới nghiên cứu ở Việt Nam về vấn đề này.

Tải bài viết