Ba nguồn lực vật chất cơ bản của tuổi già đồng bằng sông Hồng

17/12/2020

BÙI THẾ CƯỜNG

Tóm tắt: Bài viết trình bày hiện trạng những nguồn lực vật chất cơ bản của người cao tuổi đồng bằng sông Hồng hiện nay. Số liệu được rút từ Khảo sát đời sống người cao tuổi đồng bằng sông Hồng do Viện Xã hội học tiến hành năm 1996, trong đó phỏng vấn 930 người sinh năm 1936 trở về trước đang sống tại 31 điểm dân cư . Kết quả khảo sát cho thấy, ba nguồn vật chất chính mà người cao tuổi đồng bằng sông Hồng đang tựa vào là: tự giúp (lao động bản thân hoặc tài sản đã tích luỹ từ trước), giúp đỡ của con cái và trợ cấp của Nhà nước. Tác giả bài viết cũng nhấn mạnh, một vấn đề quan trọng liên quan đến hệ thống chính sách cho người cao tuổi cần được xem xét hiện nay là xác định rõ định hướng tương quan giữa ba nguồn lực cơ bản trên. Trong bối cảnh hiện nay, Nhà nước cần xem xét lại thứ tự ưu tiên đối với ba nguồn lực đó. Quan điểm cơ bản này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến đường hướng chính sách nói chung về người cao tuổi và gia đình họ.

Tải bài viết