Xã hội học Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ 21

17/12/2020

BÙI ĐÌNH THANH

Tóm tắt: Tuy là một môn khoa học xã hội còn non trẻ, mới chỉ ra đời cách đây hơn 20 năm, nhưng Xã hội học đã sớm khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp của khoa học xã hội, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết nêu rõ, trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21, ngành xã hội học Việt Nam không chỉ có dịp nhìn lại quá trình phát triền, mà còn phải xác định cho mình những nhiệm vụ mới, phù hợp với bối cảnh cụ thể của đất nước. Về mặt vĩ mô, xã hội học cần giải quyết tốt các khái niệm: phát triển và quản lý sự phát triển xã hội, toàn cầu hóa. Hàng loạt các vấn đề quan trọng mới đặt ra cho các nhà xã hội học như: nghiên cứu cơ cấu xã hội, vấn đề phân hóa giàu nghèo, xã hội học pháp luật, nghiên cứu về công bằng xã hội, về Nhà nước, các chính sách xã hội… Bài viết cũng đi đến khẳng định, để hoàn thành nhiệm vụ, ngành xã hội học cần tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ vững mạnh, cùng các ngành khoa học xã hội khác xây dựng một lý thuyết về phát triển xã hội dựa trên sự tổng kết thực tiễn ở nước ta, có tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài nhưng không sao chép, rập khuôn, tránh rơi vào chủ nghĩa giáo điều mới.

Tải bài viết