Di cư và quản lý di cư trong một giai đoạn mới: Một số phản ánh từ quan điểm nghiên cứu

17/12/2020

Đăng Nguyên Anh

Tóm tắt: Bài viết xem xét vấn đề di cư và quản lý di cư đã được coi là một trong những mục tiêu chính của chiến lược quốc gia mới của Việt Nam về dân số và phát triển giai đoạn 2000-2010. Mặc dù sự gia tăng dân là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển đang diễn ra, song trong mắt các nhà hoạch định chính sách, di cư tự phát vẫn không được mong muốn và nên hạn chế.

Cùng với khuynh hướng này, một số mặt tiêu cực đã xuất hiện trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến di cư và di dân. Nỗ lực của chính phủ nhằm giảm nghèo và công bằng xã hội đã loại trừ người nghèo nhập cư không được coi là cư dân chính thức ở những nơi đến. Trong một hệ thống quản lý xã hội dựa trên tình trạng cư trú chính thức, người di cư tự phát đã trở nên dễ bị tổn thương với nhu cầu ngày càng không được đáp ứng. Tình trạng này đã lần lượt phơi bày những hình ảnh tiêu cực của di cư vào cuộc sống đô thị. Bên cạnh đó, quản lý dân sô cũng là một vấn đề đáng quan tâm khi mà cách thức thông thường chỉ đạo các chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình không có ý nghĩa đối với di cư. Để đạt được mục tiêu cuối cùng của công bằng xã hội, cần phải tìm kiếm các quan điểm mở và đổi mới phương pháp tiếp cận di cư và quản lý dân số. Tóm lại, bài viết đưa ra một số nguyên tắc giải quyết vấn đề di cư và quản lý di cư trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tải bài viết