Khác biệt xã hội trong tiếp cận giáo dục ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới: Thực trạng và gợi mở chính sách

26/10/2020

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Tóm tắt:

Dựa vào nguồn dữ liệu của chuyên đề “Tiếp cận giáo dục ở Việt Nam sau 30 năm Đổi mới”, bài viết phác họa bức tranh tương đối rõ nét về thực tiễn phát triển giáo dục ở nước ta sau 30 năm Đổi mới. Bên cạnh rất nhiều những thành tựu đạt được, vẫn còn tồn tại một số bất cập chưa được khắc phục, mà nổi bật là những khác biệt trong tiếp cận giáo dục. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đông con, nghề nghiệp cha mẹ không ổn định, gia đình di cư, học vấn cha mẹ thấp, sinh sống ở nông thôn, vùng sâu xa, dân tộc ít người vẫn được xem là những biến số chi phối mạnh đến tuổi đến trường của các em cũng như khả năng tiếp tục theo các cấp học của các nhóm học sinh nam và nữ. Nhóm xã hội yếu thế này không có khả năng và cơ hội tiếp cận các hình thức giáo dục mới để mở rộng kiến thức, tri thức mới cần có trong cuộc sống hiện đại và hội nhập quốc tế. Có thể nói nhóm xã hội yếu thế ở Việt Nam vẫn đang gặp nhiều bất lợi trong tiếp cận giáo dục. Điều này dẫn đến hệ quả là cơ hội và khoảng cách trong tiếp cận giáo dục giữa các nhóm mức sống (giàu và nghèo…) ngày càng lớn. Thực tế này đòi hỏi phải xem xét lại việc thực hiện các quyết sách/chính sách liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội… Cần tiếp tục đưa ra sáng kiến mang tính đột phá để phát triển đất nước trong tình hình mới hiện nay.

Từ khóa: giáo dục, cơ hội tiếp cần giáo dục

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................