Các chức năng xã hội của báo chí trong lịch sử Sài Gòn trong thời Pháp thuộc

17/12/2020

Trần Hữu Quang

Tóm tắt: Hai chức năng xã hội của báo chí Sài Gòn trong thời kỳ thực dân Pháp đã được thừa nhận rộng rãi là: 1) phổ cập chữ quốc ngữ và thúc đẩy văn học;  và 2) diễn đàn đấu tranh và phương tiện đấu tranh của các lực lượng yêu nước và cách mạng. Bài viết đã bổ sung thêm hai chức năng xã hội phải được nhấn mạnh về khía cạnh lịch sử: (3) thông tin kinh tế, góp phần vào sự hình thành một thành phố trung tâm công nghiệp và thương mại của cả khu vực; (4) truyền bá những tư tưởng cách tân xã hội. Những chức năng này đã góp phần đưa ra các cơ sở ý thức hệ và xã hội cho các phong trào xã hội và cách mạng sau này. Báo chí là người tiên phong của một tổ chức xã hội mới, tạo ra một không gian xã hội, một không gian thông tin mở để mọi người có thể truy cập. Do đó theo lịch sử nó là một trong những nền tảng xã hội cho tiến bộ xã hội.

Bài viết này không nhằm mục đích nghiên cứu về lịch sử báo chí, mà là một cố gắng từ góc độ xã hội học để nhận diện một số chức năng xã hội của báo chí trong lịch sử Sài Gòn thời Pháp thuộc.

Tải bài viết