Nghiên cứu đói nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh từ góc nhìn của khoa học xã hội

17/12/2020

Mạc Đường

Tóm tắt: Xoá đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược trong phát triển đất nước. Nó đòi hỏi sự quan tâm nghiên cứu  của các ngành khoa học xã hội. Bài viết đã phân tích các tác động xã hội của đô thị hoá và nền kinh tế thị trường đối với đói nghèo, và coi nghèo đói là kết quả của nhiều lý do kinh tế xã hội kết hợp. Tác giả nhấn mạnh vai trò của khoa học xã hội, đặc biệt là xã hội học và dân tộc học trong việc tiến hành các cuộc điều tra ở cấp cộng đồng và gia đình nhằm tìm hiểu tình hình nghèo đói, nguyên nhân và dự đoán xu hướng cũng như triển vọng của việc thực hiện chính sách giảm nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

Tải bài viết