Nghiên cứu xã hội học trong sự phát triển tư tưởng môi trường

17/12/2020

Vũ Cao Đàm

Tóm tắt: Xã hội học môi trường được coi là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Cần phải kiểm tra sự phát triển của tư duy môi trường để cải thiện lĩnh vực mới này. Bài viết cho rằng tư duy môi trường đã phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ qua, bắt đầu và dần dần được cải thiện trong mối quan hệ con người - thiên nhiên. Tư duy môi trường đã trở thành một vấn đề được  quan tâm đặc biệt trong chiến lược phát triển. Cải thiện về mặt lý thuyết xã hội học môi trường dựa trên tư duy môi trường được coi là một nhu cầu cần thiết cho sự phát triển bền vững.

Tải bài viết