Phúc lợi xã hội và công tác xã hội ở Việt Nam trong những năm 1990

17/12/2020

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Bài viết đã thảo luận tình hình phúc lợi xã hội và công tác xã hội những năm 90 ở Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Tác giả xác định ba mô hình phúc lợi xã hội ở Việt Nam: phúc lợi xã hội truyền thống, phúc lợi xã hội của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa tập trung và phúc lợi xã hội của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những mô hình này đã thay thế nhau theo thời gian, nhưng cũng có thể hòa hợp theo một cách nào đó trong một thực tế phức tạp về phúc lợi xã hội. Tác giả đã thảo luận các đặc điểm chính cũng như những đóng góp và điểm yếu của phúc lợi xã hội và công tác xã hội hiện nay.

Tải bài viết