Bản sắc văn hóa Việt nhìn từ góc độ sắp xếp gia đình Bùi Thế Cường

17/12/2020

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Dựa vào bộ số liệu của cuộc Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 1992-1993, cuộc Điều tra Nhân khẩu học giữa kỳ 1994 và hai cuộc điều tra về tuổi già được thực hiện ở miền Bắc (1995) và miền Nam (1997), tác giả liên kết kết quả thực nghiệm của các cuộc điều tra này với các quan điểm lý thuyết về vị trí của nền văn hoá Việt Nam trong khu vực Châu Á, từ đó phản ánh các đặc điểm văn hoá theo khu vực, khác biệt vùng và tộc người về hình thái sắp xếp gia đình: giữa gia đình mở rộng và gia đình hạt nhân, giữa định hướng đằng nội và định hướng song song.

Tải bài viết