Xã hội nông thôn và các vấn đề của nông nghiệp trong thời kỳ hiện nay

17/12/2020

Đào Thế Tuấn

Tóm tắt: Theo quan điểm tổng quát về bối cảnh phát triển toàn cầu, đặc biệt là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế xảy ra ở khu vực Châu Á, tác giả phân tích kỹ lưỡng chiến lược phát triển kinh tế và phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay.

Về Mô hình Phát triển của Châu Á và Đông Nam Á, tác giả bày tỏ quan điểm của mình một cách toàn diện về các điểm liên quan đến Chiến lược phát triển của các nước Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích các vấn đề kinh tế xã hội đang gặp phải trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nông thôn Việt Nam, đó là: Hiện trạng nông nghiệp - nông nghiệp ở nước ta; Hợp tác xã – sự thay đổi hình thức và nội dung để thích ứng với các yêu cầu mới; Các hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn hiện nay; Xã hội dân sự và các thể chế phát triển nông thôn; Các vấn đề của nông dân

Tải bài viết