Tiếp cận xã hội học đối với những vấn đề kinh tế xã hội trong tiến trình Đổi mới

17/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Bài báo trình bày cách tiếp cận xã hội học đối với quá trình cải cách kinh tế xã hội ở Việt Nam trong suốt 12 năm qua. Tác giả đánh giá đầy đủ các mục tiêu xã hội của các hoạt động kinh tế và các nỗ lực đo lường sự thành công của các chính sách kinh tế thông qua các tác động xã hội, cải thiện chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần và cải thiện quan hệ giữa các cá nhân trong xã hội. Trên thực tế tình hình xã hội, tác giả đề cập đến bốn vấn đề: 1) Trước khi bước sang thế kỷ 21, cần có một cái nhìn chính xác về những thay đổi xã hội; 2) Rà soát các lý thuyết kinh tế để kiểm tra khía cạnh xã hội của các hoạt động kinh tế; 3) Cách tiếp cận xã hội học đối với tình hình kinh tế xã hội hiện nay; 4) Các thách thức và yêu cầu mới đối với xã hội học

Tải bài viết