Một vài nhận xét về sự tham gia của cộng đồng qua đánh giá các dự án xây dựng hệ thống cấp nước bằng đường ống

17/12/2020

Phùng Tố Hạnh

Đào Việt Dũng

Tóm tắt: Các hệ thống bơm bằng ống (PPSs) đã được xây dựng ở Việt Nam từ năm 1990 - để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở những nơi thiếu đó - được hỗ trợ bởi Unicef ​​một phần. Bài báo liên quan đến khía cạnh sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng, quản lý, vận hành và duy trì PPS thông qua đánh giá của Unicef ​​và các chuyên gia tư vấn Việt Nam vào mùa hè năm 1998.

Kết quả đánh giá cho thấy hầu hết các điểm tham quan đều thiếu cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định, lựa chọn công nghệ, lập kế hoạch thực hiện. Họ cũng không tham gia thảo luận về quản lý, vận hành và duy trì PPSs. Do đó, phần lớn các địa điểm tham quan có rất nhiều khó khăn về đóng góp, thanh toán thuế cũng như vận hành và duy trì PPS từ người dân địa phương.

Bài viết cho rằng các tổ chức địa phương và các cấp cao hơn nên phối hợp với nhau để hỗ trợ những người tham gia vào quá trình ra quyết định và thực hiện các hoạt động của dự án. Sự tham gia của cộng đồng vào các dự án PPS rất quan trọng để liên quan chặt chẽ với tính bền vững của các dự án.

Tải bài viết