Quyền lựa chọn bạn đời ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng: truyền thống và biến đổi Nguyễn Hữu Minh

17/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Mô hình về quá trình lựa chọn bạn đời và các yếu tố quyết định của nó ở Đồng bằng sông Hồng (Bắc Việt Nam) trong vài thập kỷ gần đây được đề cập trong nghiên cứu này. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ Khảo sát theo chiều dọc của Việt Nam năm 1995 do Charles Hirschman và Viện Xã hội học Việt Nam tiến hành tại ba tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng. Kết quả cho thấy vai trò của gia đình trong quá trình lựa chọn bạn đời trong khu vực đã giảm mạnh. Thanh niên đã yêu cầu một sự tự do hơn trong lựa chọn bạn đời. Giáo dục và nghề nghiệp ngoài nông nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định hình mô hình của quá trình lựa chọn bạn đời. Những người có trình độ học vấn cao và những người không phải là nông dân tại thời điểm kết hôn có nhiều người nói về việc họ sẽ kết hôn với ai. Giáo dục là yếu tố quan trọng nhất giải thích sự thay đổi lịch sử về sự lựa chọn bạn đời của đồng bằng sông Hồng trong suốt 50 năm qua.

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 và các chính sách rộng mở nhằm tái cấu trúc cơ cấu kinh tế xã hội sau năm 1960, cũng như sự liên kết tôn giáo cũng xuất hiện như những yếu tố quan trọng trong việc định hình các mẫu lựa chọn bạn đời. Người Công giáo có liên quan nhiều hơn đến sự bố trí của cha mẹ họ trong quá trình lựa chọn bạn đời. Các kết quả cũng cho thấy sự thay đổi về các chuẩn mực văn hoá hướng tới tự do lựa chọn bạn đời ngoài những thay đổi cơ cấu.

Mặc dù có thay đổi, gia đình vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình lựa chọn bạn đời. Mô hình chính của việc lựa chọn bạn tình trong khu vực là người trẻ tuổi lựa chọn đối tác của họ với sự tư vấn của cha mẹ.

Tải bài viết