Sinh thái học xã hội – lịch sử và những vấn đề đương đại

17/12/2020

Vũ Mạnh Lợi

Tóm tắt: Xuất phát từ các nghiên cứu đô thị của một nhóm các học giả tại Đại học Chicago vào đầu thế kỷ 20, Sinh thái con người đã phát triển thành một khuôn khổ lý thuyết mạnh mẽ trong xã hội học. Nó còn được gọi là Trường Tư tưởng Chicago. Bắt đầu từ Robert Park, Sinh thái con người đã tạo cảm hứng cho các tác phẩm sáng tạo của các nhà xã hội học kế tiếp như Amos Hawley, Ernest Burgess, Donald Bogue và những người khác. Những ý tưởng lý thuyết về Sinh thái học Con người xuất hiện rất hữu ích trong một loạt các nghiên cứu xã hội học vượt xa phạm vi nghiên cứu đô thị ban đầu của nó. Bài báo này xem xét các sự phát triển chính của lĩnh vực này trong thế kỷ 20 và các vấn đề mà các nhà sinh thái học của con người phải đối mặt trong thời đại chúng ta.

Tải bài viết