Trao đổi một số vấn đề liên quan đến nhận thức về tầng lớp doanh nghiệp

17/12/2020

Đào Công Tiến

Tóm tắt: Có nhiều quan điểm khác nhau về doanh nhân trong một nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa cần nhiều điểm phá vỡ lý thuyết. Trong bài báo này, các tác giả bàn về các vấn đề sau:

• Quyền sở hữu, sử dụng các phương tiện sản xuất, các thành phần kinh tế, và các loại hình doanh nghiệp. Chỉ khi những vấn đề này được hiểu rõ rằng chúng ta có thể kết hợp hiệu quả sức mạnh của các nguồn lực khác nhau

• Khái niệm về khai thác cần phải được sửa đổi theo ánh sáng của lý thuyết Mác xít về lao động và thặng dư trong thời hiện đại.

• Sức mạnh văn hoá. Văn hoá là một phần của sự phát triển kinh tế, đồng thời đóng vai trò điều tiết sự phát triển kinh tế xã hội. Điều này sẽ dẫn đến việc đánh giá lại vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là hệ thống pháp luật xác định sự phát triển của các thành phần kinh tế khác nhau.

Tải bài viết