Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công cuộc Đổi mới ở Việt Nam

17/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Cuộc cải cách kinh tế ở Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể. Tuy nhiên, thiên tai và cuộc khủng hoảng tài chính gần đây ở Châu Á và trên thế giới đã đặt ra những thách thức lớn cho sự phát triển của Việt Nam. Để duy trì tăng trưởng kinh tế, từ đó đảm bảo sự ổn định xã hội, cùng với các giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài thì việc huy động nguồn lực trong nước là rất quan trọng. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lực lượng lao động của các thành phần kinh tế khác nhau phải được chú trọng nhằm phát triển kinh tế cả trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Từ quan điểm xã hội học, bài viết tập trung phân tích các vấn đề: 1) Huy động nguồn lực trong nước trong bối cảnh khu vực và toàn cầu, tập trung vào sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 2) Xem lại nguồn gốc của cải cách kinh tế; Phân tích những trở ngại do những quan niệm cũ đối với các doanh nhân; 3) Phân tích vai trò tạo việc làm của doanh nghiệp dẫn đến các biện pháp kích thích phát triển khác.

Tải bài viết