Sắp xếp đời sống gia đình của người Việt cao tuổi ở đồng bằng sông Hồng: thực tế, mong muốn và sự điều chỉnh luật pháp

17/12/2020

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu của cuộc khảo sát về đời sống tuổi già ở đồng bằng sông Hồng (1996 RRDES) và tham khảo số liệu và kết quả phân tích của các nghiên cứu khác cùng chủ đề, bài viết đề cập đến vấn đề sắp xếp đời sống gia đình của người cao tuổi nhìn từ góc độ thực tế, mong muốn và sự điều chỉnh luật pháp về vấn đề này.

Bài viết chỉ ra rằng khuôn mẫu sắp xếp đời sống gia đình là rất khác nhau giữa các vùng đất nước. Phía Bắc nghiêng nhiều hơn về đặc tính văn hoá Đông Á, trong khi phía Nam nghiêng nhiều hơn về đặc tính văn hoá Đông Nam Á. Vậy khuôn mẫu nào cần được luật pháp và chính sách ủng hộ? Bên cạnh đó, khuôn mẫu ở đồng bằng sông Hồng nhấn mạnh vào địa vị và vai trò của người con trai. Khuôn mẫu này có cần phải bị giảm nhẹ đi để phù hợp với hệ tư tưởng bình đẳng nam nữ hay không? Nếu câu trả lời là có, thì điều này sẽ đem lại những hệ quả xã hội nào, một khi chính sách và luật pháp ủng hộ khuôn mẫu không nhấn mạnh định hướng con trai? Đó là các câu hỏi đặt ra cho các nhà làm luật và nhà hoạch định chính sách về chăm sóc người cao tuổi. Họ cần tính đến mối quan hệ qua lại giữa thực tế đời sống và tư tưởng trong khi đưa ra các chính sách về vấn đề này.

Tải bài viết