Đôi điều suy nghĩ về vấn đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng”

17/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Nguồn lực con người, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến sự phát triển của xã hội. Đặc biệt là khi nền văn minh tri thức đang từng bước hình thành và chi phối cuộc sống của loài người trên toàn cầu thì vấn đề con người, chất lượng sống của con người, năng lực sáng tạo của con người càng là vấn đề cần quan tâm hàng đầu. Tác giả phân tích ba nét nổi bật của quá trình chuyển dịch cơ câu kinh tế cơ bản ở hầu hết các quốc gia trong hội nhập vào kinh tế quốc tế và khu vực, từ đó nhấn mạnh, nước ta từ một xuất phát điểm thấp, vẫn đang từng bước hội nhập, cần chủ động phấn đấu, táo bạo vươn lên, vứt bỏ những trì trệ và bảo thủ, dám hành động để tìm cho mình một lối thoát, đưa dân tộc vượt qua nghèo nàn và lạc hậu, tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một đầu tư khôn ngoan và có triển vọng nhất để phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ để đi tới. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan và phù hợp với xu thế của sự phát triển. Để làm điều đó, mỗi con người Việt Nam cần phải biết chỗ mạnh chỗ yếu của chính mình, chỗ mạnh chỗ yếu của dân tộc mình để dám tiếp nhận cái mới, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển.

Tải bài viết