Tạo môi trường kinh tế, xã hội cho việc hình thành và phát triển doanh nghiệp

17/12/2020

Vũ Quốc Tuấn

Tóm tắt: Trong nền kinh tế hoạt động dựa trên cơ chế thị trường, doanh nghiệp là những tế bào của nền kinh tế. Các hoạt động diễn ra trong các doanh nghiệp vừa thuộc  lĩnh vực kinh tế, vừa thuộc lĩnh vực xã hội. Sự phát triển của doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

Làm thế nào để khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp? Cho đến nay, Luật Doanh nghiệp đang được dự thảo dựa trên Luật Công ty (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp tư nhân (sửa đổi) có đáp ứng được yêu cầu? Đó là những câu hỏi đặt ra nhằm tìm kiếm những giải pháp cụ thể thiết thực trong mục tiêu tạo môi trường kinh tế, xã hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước  cũng được tác giả nhấn mạnh, trong đo cần chú trọng nhiều đến nội dung và tầm quan trọng  của các cơ quan chức năng hành chính của nhà nước để hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động của doanh nghiệp.

Tải bài viết