Nhà nước, kinh tế thị trường và di dân nội địa ở Việt Nam

17/12/2020

Lê Bạch Dương

Tóm tắt: Bài viết tóm tắt kết quả của nghiên cứu về quá trình di cư vào năm đô thị trung tâm là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Bài viết sử dụng dữ liệu phân tích từ cuộc điều tra xã hội học do Viện Xã hội học tiến hành vào năm 1993 với quy mô mẫu là 2960 người từ 18 tuổi trở lên trong số 926 hộ gia đình. Những người trả lời phỏng vấn sâu về lịch sử di cư của họ, các đặc điểm kinh tế xã hội của bản thân cũng như của gia đình. Quá trình di cư của nhóm dân số sau đó đã được phân tích cả ở cấp độ cá nhân lẫn cấp độ cấu trúc để cung cấp kiến thức về lý do dẫn đến di cư cũng như bản thân quá trình di cư.  Nghiên cứu tập trung phân tích sâu tác động của chính sách nhà nước và rộng hơn là của cơ cấu kinh tế xã hội quốc gia đối với quá trình chọn lọc của di cư. Bài viết chỉ trình bày những kết quả nghiên cứu chủ yếu với một số những phân tích sơ bộ ban đầu.

Tải bài viết