Về phương pháp phân tích khoảng cách giữa các lần sinh tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng

17/12/2020

Vũ Mạnh Lợi

Tóm tắt: Khoảng các giữa các lần sinh là một chủ đề chưa được chú ý nhiều trong các nghiên cứu về sinh sản ở Việt Nam. Sự phức tạp của chủ đề cũng như yêu cầu về dữ liệu sinh sản chi tiết là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm trì hoãn tiến bộ trong lĩnh vực nghiên cứu này. Sử dụng dữ liệu từ vòng cơ sở của cuộc Nghiên cứu Lịch đại Việt Nam (1995), tác giả xem xét tác động của các yếu tố kinh tế xã hội và nhân khẩu học đến thời điểm sinh ở ba tỉnh của Đồng bằng sông Hồng. Kết quả cho thấy các yếu tố kinh tế xã hội và nhân khẩu học có những ảnh hưởng khác nhau đối với những lần sinh khác nhau. Có sự chuyển đổi rõ ràng từ mức sinh cao và khoảng cách sinh ngắn đến mức sinh thấp và khoảng cách sinh giữa các nhóm người kết hôn. Tuổi có tác động phi tuyến tính đến thời điểm kết hôn. Khi chưa có con hoặc chưa có đủ số con như mong muốn, người chồng thể hiện vai trò của mình (chủ yếu thông qua các biện pháp tránh thai), còn sau khi đã có một hoặc hai con, người chồng có vẻ không có vai trò quyết định đến việc có thêm con hay không, và khi đó người vợ mới là người có vai trò quyết định. Phát hiện này gợi ra những hàm ý quan trọng đối với các hoạt động kế hoạch hóa gia đình.

Tải bài tập