Vấn đề gia đình trong sự biến đổi và phát triển của xã hội

17/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xã hội Việt Nam từ xã hội truyền thống sang hiện đại.

Là một yếu tố cấu thành của cơ cấu xã hội, mặc dù có những thuộc tính đặc trưng, gia đình vẫn phản ánh chân thực những mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp, chịu sự tác động mạnh mẽ của biến đổi xã hội.

Khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài sau khi Việt Nam giành được chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến chống lại các nước xâm lăng nước ngoài, thống nhất đất nước và bước vào quá trình cải cách, đổi mới. Quá trình này đã dẫn đến bước ngoặt của đất nước và tác động mạnh mẽ đến gia đình Việt Nam – một  mô hình xã hội thu nhỏ. Cuộc khủng hoảng gia đình phản ánh những thay đổi mạnh mẽ của xã hội mà tất cả các thành viên của nó đều bị ảnh hưởng. Trút bỏ những cái lỗi thời đang là gánh nặng cho sự phát triển, chắt lọc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc , tiếp nhận những thành tự về kinh tế và văn hóa là những việc mà gia đình Việt Nam cần làm để tự thích nghi với sự biến đổi kinh tế - xã hội. Thích nghi để tồn tại và phát triển, đồng thời cũng chính là góp phần tạo ra nguồn lực của sự phát triển.

Tải bài viết