Văn hoá - Văn minh

17/12/2020

Hồ Ngọc Đại

Tóm tắt: Bài báo trình bày ngắn gọn về văn hoá - văn minh ở ba cấp độ:

 Về mặt lý thuyết:  xác định văn hoá - nền văn minh gắn liền với con người. Một nền văn minh cao đã có một nền văn hoá tương ứng cao, tuy nhiên nền văn minh thấp chắc chắn là không thể tạo ra một nền văn hoá cao hơn nền văn minh của họ. Sức lao động được coi là một điểm tựa để xem xét mức độ văn minh và từ đó nhận ra mức độ văn hoá thực sự.

Về mặt khái niệm cơ bản: Ba khái niệm làm nền tảng cho lý thuyết văn hoá - văn minh là xã hội, gia đình và cá nhân. Theo tác giả, trong phân tích hiện đại lịch sử, khái niệm cá nhân có một vai trò đặc biệt.

Về mặt ứng xử thực tiễn: ứng xử thực tiễn là biểu hiện điển hình nhất của văn hoá cá nhân, gia đình hoặc xã hội. Đối với cá nhân, văn hóa biểu hiện ở mọi cử chỉ, lời nói, ăn mặc, đi đứng và mọi ứng xử tại chỗ… mà người khác có thể cảm nhận được, còn cốt lõi bên trong cho mọi ứng xử bên ngoài là triết lý sống và sức lao động cá nhân.

Tải bài viết