Về di dân ở Việt Nam trong quá khứ và hiện nay

17/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Trong bài viết, vấn đề di cư được coi là một yếu tố nội sinh trong sự hình thành quốc gia, dân tộc, hơn nữa, đó cũng là một cách để tồn tại của một dân tộc trước biết bao thách thức của cuộc sống. Cho nên, đối với từng người, từng gia đình, tham gia vào cuộc di dân chỉ là sự chuyển đổi địa điểm mưu sinh, còn đối với quốc gia và dân tộc thì đó chính là thực hiện qui luật của sự tồn tại và phát triển, qui luật của kinh tế, qui luật của xã hội, qui luật của văn hóa. Cũng vì vậy mà không thể sử dụng các mệnh lệnh hành chính để giải quyết triệt để và vội vã vấn đề này.

Tác giả bài viết đã ngược dòng lịch sử, xem xét lại vấn đề di cư trong lịch sử Việt Nam cũng như kinh nghiệm của các nước láng giềng ở Đông Nam Á và Châu Á để nêu bật các đặc điểm chung của giải pháp di cư của họ, từ đó phân tích hiện tượng di cư Diễn ra tại Việt Nam hiện nay. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị về chính sách xã hội nhằm giải quyết vấn đề di cư ở Việt Nam hiện nay.

Tải bài viết