Các kênh truyền thông không chính thức trong công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay

17/12/2020

Trương Xuân Trường

Tóm tắt: Bài viết cho thấy trong công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta cần phải xem xét và chú ý đến vai trò của các kênh truyền thông không chính thức. Tác giả đã phân biệt 4 nhóm thuộc các kênh truyền thông không chính thức: gia đình; thân tộc và làng xóm; bạn bè và người khác; các dịch vụ y tế - sức khỏe và văn hóa tư nhân. Những kênh truyền thông này thực chất là môi trường và hoàn cảnh sống. Vì vậy, chúng có thể là yếu tố cộng hưởng, thúc đẩy, cũng có thể ngăn cản, triệt tiêu xu hướng tích cực.

Tải bài viết