Về ứng xử của gia đình nông thôn trong phòng và chữa bệnh qua các khảo sát xã hội học gần đây

17/12/2020

Trịnh Hòa Bình

Tóm tắt: Bài viết dựa vào nhiều cuộc nghiên cứu điều tra của Viện Xã hội học từ năm 1994 đến 1997 để chỉ ra rằng có nhiều yếu tố và điều kiện tác động đến cách ứng xử thực tế trong việc thực hiện vai trò chăm sóc sức khỏe của gia đình ở những mức độ khác nhau, từ những điều kiện chủ quan của hộ gia đình đến các điều kiện xã hội trên địa bàn. Trong đó, đáng lưu ý nhất là trình độ “văn hóa y tế” nói chung còn thấp, từ đó chưa nhận thấy thái độ coi trọng đúng mực trong cách ứng xử trong phòng và chữa bệnh.

Tải bài viết